KÖZREADJA TILLMANN J. A.

  <h1>Tillmann Hanna grafikája</h1>-
  <h1>VH, 2017. július 8.</h1>-

Tillmann Hanna grafikája

- – Kép 1/2

ALSZIK Az állati nyugalom vagy tétlenség azon állapotában van, midőn az érzékek legalább külsőleg mintegy működési szünetet tartanak, s a lélek csak homályos, zavart öntudattal bír. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

DIGITÁLIS SÁBÁT 1) A hálón való függés felfüggesztése egy szombat vagy egy szombatév, vagy -évszak, avagy akárcsak egy napszak erejéig. 2) Az elszakadás szabadságában előálló helyzet, amelyben megtapasztalható a függetlenség és ellenőrizetlenség eredeti létállapota.

CSILLAG 1) Világító égi test, melynek szétágazó sugarai mintegy reszketve tűnnek a szemekbe. 2) A lovak homlokán levő fehér vagy más kitűnő folt vagy köröcske. 3) A szerelmesek nyájas szólítása. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KAZAHSZTÁNI KULTÚRHÁZ 1) A Duna bal partján zátonyra futott alkotmány – hivatalos nevén Nemzeti Színház – lényegi karakterisztikuma és valódi neve. A giccs és a galádság korszakos koalícióját kidomborító kvalitásában a szánalmas szocialista formaérzék és a félázsiai eredetfelfogás hatása mutatkozik meg. 2) Nemzeti áhítatok és hazafias szeánszok, továbbá teátrális előadások helyszínéül szolgáló építmény.

KOCSONYA Enyv gyanánt megsűrösödött nedv, vagy némely növényekből kifakadó enyvszerű nedvek. Szorosb ért. némely kifőzött húsok meghűlt és megsűrödött leve. Fő tulajdonsága, hogy öszveragad, a másik, hogy reszketeg. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KÁRPÁT-MEDENCEI KORLÁTOLTSÁG 1) A sztyeppei tágasság hosszas tapasztalatához képest beállott körülhatároltság 2) Az előbbi helyzet felülmúlása híján előállt kilátástalanság, tér- és távlathiány. 3. (veretes változatban) „A nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely...” 4) Olyan mentális és kulturális métely, melynek centrális erőterében „az ország a saját tengelye körül forog”. (O. V. közlése)

KATTANHOLGYOMÁL A holgyomálok neméhez tartozó növényfaj; szára felálló, ágas, borzas; levelei nyeletlenek, láncsásak, fogasak; csészepikkelyei tágak, borzasak. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

KULTÚRKRITIKUS 1.(általán) Kritikus a környező kultúrával szemben (olykor olyannyira, hogy heves viszonyulása annak negatív lenyomatává teszi). 2.(nemzeti) Olyasvalaki, akinek kifinomult, kritikus elképzelései mellett ún. nemzeti eszméi vannak. Aztán a futballisták, katonák és más emelkedett elmék oldalán találja magát, mert ellenszenvei és egyéb gyengeségei elragadják. És nemhogy azt nem veszi észre, mennyire megvezették, de azt sem, hogy a furkóság förtelmének fejlesztését szolgálja.

LÁTHATÁR Azon körvonal a földön, melyet a köröskörül mintegy aláereszkedő ég látszik képezni, midőn valamely szabad téren körülnézzük magunkat. Átv. ért. azon határ, meddig az észnek ereje s belátása hat. (Czuczor és Fogarasi szíves közlése)

Címkék: magyar irodalom

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!