Sok szó esik manapság nemzeti érdekeinkről, azok képviseletéről, sőt védelméről. Van, aki Európával szemben kívánja a magyar érdekeket megvédeni, és van, aki a kormánnyal szemben. Van, aki az IMF és Brüsszel gyarmatosító törekvései ellen agitál, míg mások, sőt időnként ugyanazok, az IMF-től várják a megoldást.

 
fotó: Kovács Tamás, MTI

Talán a megváltást is. Sikerekről, évtizedekre konszolidált költségvetésről hallunk az egyik oldalról, miközben a fizetésképtelenség fenyegető árnyékáról suttognak a másikon. E vitákban eligazodni, a propaganda és ellenpropaganda függönyén átlátni talán csak úgy lehet, ha a tényekből és a józan észből indulunk ki.

A gazdaság területén a valódi nemzeti érdek meghatározása nem nehéz – lehet bár közhelyes, mégis fontos, hogy ki­­mondjunk elemi közgazdasági igazságokat. A közgazdasági egyetemet be lehet zárni, de a közgazdaságtan törvényei attól még meghatározzák az életünket.

A nemzet érdeke egy erős Magyar­ország, egy versenyképes, sikeres gazdaság, egy gyarapodó nemzet megteremtése.

Ehhez a közösség – a magyarok közösségének – szintjén fő célunk a nemzetgazdaság stabil, hosszú távú, kiegyensúlyozott növekedése kell, hogy legyen. A polgárok, a családok, a háztartások szintjén a cél a tartós, lépésről lépésre haladó, érzékelhető gyarapodás, a jólét fenntartható növekedése. E növekedés döntő tényezői – még mindig a közgazdasági közhelyeknél maradva – a munkaerő, ideértve a foglalkoztatást és a termelékenységet, a tőke, ideértve a hitelt is, az intézményi és jogszabályi környezet minősége és kiszámíthatósága, valamint az egyensúly, hiszen sok fájdalmas tapasztalat alapján megtanultuk, hogy növekedést csak egyensúlyra lehet építeni. Ha ezek a tényezők rendben vannak, akkor a bővülő javak újraelosztása – annak társadalomfilozófiája, módja, kedvezményezettjei – lehet politikai vita tárgya. De az nem, hogy fedezet nélkül nincs többé fogyasztás. Ezt a leckét beleverte minden európai fejébe a válság.

A jó kormányzás tehát a gazdaságban ezekre a tényezőkre koncentrál. S ha ez alapján azt vizsgáljuk, követjük-e saját nemzeti érdekünket, szomorú megállapításra jutunk: kormányokon átívelő, hibás gazdasági döntések miatt Magyarország egyre nagyobb mértékben maradt el attól a lehetséges növekedési és egyensúlyi pályától, amelyet befuthatott volna. 2010-től kezdve a páratlanul erős politikai mandátumhoz jutott kormány viszont számos ponton egyenesen szembefordult a gazdasági és társadalmi ésszerűséggel: a növekedés szinte valamennyi tényezőjében súlyos károkat okozott és okoz az ország hosszú távú érdekeinek. Elsősorban, azt hiszem, politikai, hatalmi érdekek miatt. 

Nevükben, de kárukra

Kezdjük a munkával. Az 56 százalék körül tartósan rögzült foglalkoztatás a rendszerváltás legnagyobb kudarca. Az akkor elveszített 1,2 millió munkahely, amiből 1 millió ma is hiányzik, vezetett oda, hogy ma alig több mint minden második aktív korú ember dolgozik Magyarországon – legalábbis legálisan. Magyarország kilátásai a foglalkoztatás terén ma rosszabbak, mint két esztendeje voltak. Az alacsony képzettséget igénylő munkahelyeket a kormány szerencsétlen intézkedései megdrágították, pedig Magyarország munkaerő-tartalékai az alacsony képzettségűek körében vannak. Ma az összes adóelvonás mértéke magasabb, mint a kormányváltás előtt volt, az „adócsökkentés kormánya” ma több adót von el, mint amennyit az előző kormány. A jövedelemadó változtatása alapján ma 4,5 millió ember él olyan háztartásban, amelynek csökkent a jövedelme. A minimálbér radikális felemelése miatt mintegy 50 ezer munkahelyet veszít el Magyarország az alacsony képzettségűek szegmensében a következő két évben. Ezzel nem is az a probléma, hogy még a fülünkben visszhangzik az „egymillió új munkahely” nagyotmondása, hanem az, hogy ennek a lépésnek nincs nyertese. Ez egyaránt rossz a gazdaságnak és még rosszabb azoknak, akik elveszítik munkahelyüket. És amikor arról a 4,5 millió emberről beszélek, aki olyan háztartásban él, ahol kevesebb lett a jövedelem, jó, ha tudjuk: ők a középosztály. A magyar középosztály nagyobb része tehát csak ürügye, de nem nyertese az elmúlt két év kormányzásának. Nevükben kormányoznak, de a kárukra.

A magyar munkaerőpiacot – és a törékeny középosztályt – még egy csapás érte. A közoktatás és a felsőoktatás a szakképzés átalakításával a szegényebb fiatalokat öröklött helyzetükbe zárják be a kormányzati intézkedések, míg a tehetősebbek és a középosztálybeli családok gyermekeit saját hazájuk elhagyására ösztönzik. Száz éven belül Magyarország negyedszerre űzi el társadalma leendő elitjét. Innen most nem tanulni akarnak elmenni a diákok, hanem élni.

A gazdasági növekedés másik tényezője a tőke. Az elmúlt 20 év kormányzásának kudarca, hogy a kis- és közepes vállalkozások (kkv) nem tudtak érdemben összekapcsolódni a beáramló külföldi tőkével. Erre most az a „válasz”: a külföldi tőkebefektetőket elűzzük az országból. Magyarországon az elmúlt két évben az 1997-es szint közelébe esett vissza a tőkebeáramlás mértéke. Ez jelenleg a legalacsonyabb a régióban. Egy olyan ország kezdett el háborúzni külföldi beruházókkal, amelynek a gazdaságában az export a soha nem látott 93 százalék a GDP arányában. Hiszen miközben a belső növekedés, a fogyasztás és a beruházása csökken, az egyetlen tényező, amely a magyar gazdaságot a víz felszínén tarja, az az export.

Nem vitás, hogy a válságot megelőző időszakban jó néhány bank Magyarorszá­gon szakszerűtlenül és időnként etikátlanul viselkedett az ügyfeleivel szemben. Annak idején magam is a „vadkeleti viszonyok” felszámolása érdekében szólítottam fel az érintetteket a banki etikai kódex bevezetésére. Ám a bankok ellen meghirdetett népszerű háború újra recesszióba tolta a magyar gazdaságot. Abban, hogy Magyarország most a közép-európai régió leggyászosabb növekedési adatát produkálta, valószínűleg döntő szerepe van a drámai hitelszűkülésnek is. És ez a hitelszűkülés nem a multinacionális vállalatokat érinti elsősorban, hanem a hazai vállalkozásoktól veszi el a talpra állás esélyeit…

A növekedés harmadik tényezője a kiszámítható és minőségi intézményrendszer, illetve jogszabályi környezet. A válság után ma széles körű egyetértés van abban, hogy a piaci versenynek szabályozásra van szüksége, mert e nélkül a szabadjára engedett piac tönkreteheti azt, ami jó lehet a kapitalizmusban. De érdemes végiggondolni: ha a demokráciát egyfajta politikai piaci versenynek tekintjük, akkor ott is szükség van a szereplőktől független szabályozásra – fékekre és ellensúlyokra! Nincs abban némi ellentmondás, hogy a kormány a piac szabályozására lassan semmilyen eszközt nem tart elképzelhetetlennek, míg a hatalom korlátozására már-már semmilyen eszközt nem tart elképzelhetőnek? A politikai hatalom piacának szabályozott versenyét hívják demokratikus jogállamnak, amelyet a fékek és ellensúlyok rendszere tart egyensúlyban. A hatalmi korlátok nélkül a politikai verseny éppen olyan embertelenné és kontra­pro­duktívvá válik, mint a verseny nélküli monopolkapitalizmus. Magyaror­szá­gon ma ez: a politikai monopolkapitalizmus kialakulása fenyeget. Ennek véget kell vetni és nem pusztán morális okokból, véget kell vetni jól felfogott érdekből is. Mert a demokrácia nem más, mint a rossz vezetés békés korrekciójának lehetősége. Ezt a lehetőséget meg kell őrizni Magyar­ország számára. 

Közérdek helyett magánérdek

Nem állítom azt, hogy a mai kormánypolitika mögött nincsen racionalitás, csak azt, hogy az nem a teljes közösség fenntartható gyarapodását tekinti meghatározó szempontnak. Hanem a hatalmi pozíciók intézményi, személyi bebetonozását. És ezen a ponton kell a magyar politikai közbeszéd egy másik refrénszerűen ismétlődő kifejezését idéznem. A korrupciót, amely átszőtte életünket, és eddig is rendkívül sokat ártott Magyarországnak. Most úgy tűnik, hogy a választások győztese olyan rendszert épít, ahol az állam törvényhozó, szabályozó, ellenőrző és szankcionáló szervezetei, a forráselosztással, a közbeszerzéssel foglakozó egységek és az ellenőrzéssel megbízottak mind egy kézből vannak irányítva. A másik kéz pedig, amely ugyanabból a testből nő ki, magáncégek hálózatán keresztül teszi magánprofittá a közpénzek egyre nagyobb hányadát. A döntésekben a közérdek helyét egyre nagyobb részben veszi át a magánérdek.

A nemzeti érdek és a szűk politikai, hatalmi érdek szembekerüléséből következik az is, hogy az Európai Bizottsággal és IMF-fel régóta folyó vitában valójában nem a nemzeti érdekeinkért folyik a küzdelem. Hiszen nehéz lenne nemzeti érdeknek nevezni mondjuk a bírák korai nyugdíjazásának ügyét. Ugyan mitől volna nemzeti érdek a jegybank függetlenségének csökkentése? Ezek hatalmi kérdések csupán, mindegy milyen jelzőt aggat rá a kormányzati kommunikáció.
2008-ban a válság kitörésekor a kormány körülbelül 4 hét alatt megállapodott az IMF-fel. Most 8 hónap telt el azóta, hogy a korábban kigúnyolt „három betűből” várva várt partner lett, de nem hogy megállapodás nincs, még a tárgyalások sem kezdődtek el. Egyre többen teszik föl a kérdést: vajon csak tárgyalni akar Magyarország kormánya vagy megállapodni is?

Mert a megállapodás aligha lesz elképzelhető a jelenlegi gazdaságpolitika kudarcának beismerése és a zsákutcás kormányzás érdemi korrekciója nélkül. Vajon hajlandó-e idáig elmenni Magyar­ország jelenlegi kormánya? És vajon érdeke-e? Mert Magyarországnak ez volna az érdeke. De vajon egybeesik-e Magyar­ország érdeke és a kormány, a kormány mögött álló erők érdeke?

Szeretném világossá tenni: az IMF nem megoldás! Az IMF haladék. Második esély arra, hogy a korábbi hibákat legyen időnk kijavítani. A megoldás a mindenkori kormány kezében van. Azt hiszem, a megállapodás elhúzódása döntően abból fakad, hogy a kormány valójában nem a gazdaságpolitika korrekcióját keresi, hanem a jelenlegi gazdaságpolitika minimális kompromisszumokkal, taktikai engedményekkel való folytatását szeretné elérni – miközben tudja, hogy szüksége van az IMF védőhálójára.

Melyek azok az alapvető fordulatok a magyar gazdaságpolitikában, amelyre szükség van? Korrekcióra van szükség az intézményi és jogszabályi rendszerben. Helyre kell állítani a független intézmények erejét, becsületét, függetlenségét.

Helyre kell állítani Magyar­ország hosszú távú kormányozhatóságát és válságkezelő képességét. Például azoknak a törvényeknek a módosításával, amelyek az ország napi kormányzásához szükséges jogszabályokat – még az adótörvényeket is – kétharmadossá tették. Az intézményi kérdések rendezése még önmagában nem megoldás, a növekedés képességét kell helyreállítani Magyarországon. Mai előrejelzések szerint a magyar gazdaság lehetséges növekedése középtávon 2 százalék körül van. Nem, nem az aktuális, hanem az amit, akkor lenne képes elérni, „ha minden jól alakul”. Ez azonban édeskevés. Magyarországnak legalább 2 százalékkal meg kellene haladnia az Európai Unió átlagos növekedési potenciálját, ahhoz hogy érzékelhető társadalmi, politikai stabilitást jelentő felzárkózásnak legyen részese. Vagyis legalább 3-4 százalék közötti növekedési potenciálra kellene a magyar gazdaságot visszajuttatni.

Az ehhez szükséges korrekciónak azzal kell kezdődnie, hogy rövid távon az alacsony képzettségű munkaerőt visszahozzuk, visszaengedjük és „visszakésztessük” a munka világába. Közép­távon pedig arra van szükség, hogy a magyar oktatási képzési-szakképzési rendszer a magas hozzáadott értéket előállítani képes munkaerőt, a versenyképes tudást szolgálja.

Sürgető a tőkevonzó, vagy legalább a tőkemegtartó képességünk helyreállítása: a külföldi és magyar vállalkozók bizalmának helyrebillentése. Mint ahogy új egyezségre lesz szükség az országban finanszírozó bankokkal is ahhoz, hogy a magyar kkv-k minél előbb hitelhez jussanak. Ehhez is gyökeres fordulat kell.

Ma sok a kétely abban, hogy Magyar­ország meg akar-e egyezni: én azt gondolom, nincs más választásunk. A kételkedők gyanakvását táplálhatja az Európa-ellenesség is, amelyet időnként a kormány vezető politikusai is sugallnak. Nem azért utalnak rá sokszor és tudatosan, mert Magyarországon meghatározó mértékben létezik Európa-ellenesség, hanem azért, hogy legyen. Mert ha van kivel küzdeni, az elfeledteti az itthoni tévedéseket.

Egyezségre van szükségünk, mert a legfontosabb most, hogy a mentőcsónak közelébe úszhassunk. De ehhez például az is kell, hogy a vízből ne próbáljunk feltételeket diktálni a csónak evezősének. Aztán csónakba kell szállni, és kievickélni oda, ahol a legközelebbi kikötő van. De különbséget kell tudnunk tenni a „partot érés” és a „révbe érés” között. Különbséget haladék és gyarapodás, időnyerés és győzelem között. Az ámításnak és az önámításnak, ennek a – nem az elmúlt 2 évben kezdődött – magyar feneségnek véget kell vetni. És nem elsősorban azért, mert tisztességtelen, hanem azért, mert tönkremegyünk bele mindannyian.

Három kötelesség 

Valamennyien drukkerei – sokszor kényszerű drukkerei – vagyunk a mindenkori magyar kormánynak. A mostaninak is, mert a hazánk sorsa van rábízva. Ezért is mondom azt, hogy változtatni kell. És a változtatás nem a két évvel ezelőtti állapot visszaállítását jelenti. A válság utáni Magyarország nem tud és nem is szabad, hogy olyan legyen, mint a válság kitörése előtt volt. Magyarország jóval régebb óta van válságban, mint mások: a megszorítások 2006-ban kezdődtek! Egy fáradt, elgyötört társadalom néz szembe újabb és újabb megszorításokkal. Egy ilyen helyzetben a mindenkori kormánynak három kötelessége mindenképpen van.

Az első, hogy az áldozat ne tartson tovább és ne legyen nagyobb, mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges a válságkezeléséhez. A második, hogy azok, akiktől az áldozatot kérik, értsék-érthessék, hogy mindez mi végre van. Lássák be az értelmét és fogadják el. Ez nehéz politikusi feladat. És a harmadik, talán a legfontosabb: a mindenkori kormány felelőssége az, hogy a rengeteg áldozatnak, amelyet Magyar­ország polgáraitól kértünk és kérünk, valóban legyen értelme.

Hogy jussunk ki végül ebből az állapotból, és ami utána jön, az érezhe­tően jobb legyen, mint előtte volt.

Ezért sürgetem, hogy Magyarországon gyökeres, elemi, alapvető fordulat következzen be, minél gyorsabban.


(A cikk a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökének a Hungarian Business Leaders Forum rendezvényén elmondott beszédének szerkesztett, rövidített változata. A teljes előadás vasárnap estétől a www.hazaeshaladas.hu oldalon olvasható.)

Már előfizethet a Vasárnapi Hírekre, kattintson!